Betto, Frei. 2019. “Antonio Candido Militante”. Scripta 23 (49), 285-90. https://doi.org/10.5752/P.2358-3428.2019v23n49p285-290.