VIRTUAJUS, R. Presentation. Virtuajus, v. 5, n. 8, p. 9-11, 20 set. 2020.